צילום: הרצל יוסף

מזרקות ומיצגי מים הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף המקומי של בירת הנגב. אולם מאחורי הצבעים והמראות הייחודיים של נווה המדבר העירוני, מסתבר שהפיקוח והבקרה על אחזקת המזרקות לוקה בחסר ומחייב הסקת מסקנות. בדו"ח מבקר עיריית באר־שבע, אבי פוגל, לשנת 2015 הוקדש פרק נכבד לטיפול בעשרות המזרקות שהוקמו ברחבי העיר בשנים האחרונות. מהדו"ח עולה תמונה בעייתית שמצריכה קביעת נהלים חדשים וברורים בעתיד אשר יבטיחו שמירה על האינטרסים של העירייה ועל טובת הציבור.

המבקר מתריע כי הפיקוח והבקרה של אגף האחזקה על יישום הוראות החוזה עם הקבלן אינם יעילים. נמצאו מקרים בהם שולמה תמורה לקבלן בגין עבודות שלא בוצעו, ומקרה בו שולם עבור שירות שלא התקבל במלואו, ורק לאחר מספר חודשים קוזזו הכספים העודפים ששולמו.

יש לציין כי לאחר סיום הביקורת נחתם הסכם פשרה בין העירייה לקבלן בנוגע להסכמת הצדדים לסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל טענות הצדדים.

"נפעל לתיקון הליקויים"
ראש העירייה, רוביק דנילוביץ', קיבל את הדו"ח ממבקר העירייה ב־23 במרץ 2016, וב־19 ביוני מסר את תגובתו לממצאים בעניין המזרקות. "בשנים האחרונות הוקמו מזרקות ומיצגי מים חדשים כחלק מיישום התכנית העירונית לשדרוג המרחב הציבורי, והם מהווים נדבך חשוב במטרה לשפר את חזות פני העיר", כתב דנילוביץ' למבקר.

"אחזקת המזרקות הנה משימה מורכבת המצריכה ידע ומומחיות ייחודיים, ואגף האחזקה נערך לביצוע משימה זו", הוסיף דנילוביץ'. "עם קבלת דו"ח הביקורת בנושא אחזקת המזרקות, הועברו ממצאיו והמלצותיו לבחינת מנהל אגף האחזקה. כפי שנכתב בדו"ח הביקורת, ציין מנהל האגף כי המלצות המבקר יוטמעו בתהליכי העבודה והאגף יפעל לתיקון כלל הליקויים שהועלו בדו"ח. הגזברות תנחה ותלווה את האגף בהטמעת השינויים הנדרשים לאור דו"ח הביקורת".

עוד מסר דנילוביץ' בתגובתו למבקר כי הוא ינחה את מנהל אגף האחזקה ללמוד את דו"ח הביקורת, להפיק את הלקחים הדרושים לשיפור הבקרה והפיקוח על הקבלנים ולפעול ליישומן בשיתוף מלא עם מינהל הכספים והלשכה המשפטית.

יו"ר ועדת הביקורת בעירייה, משה ינאי, מסר בתגובה כי חברי הוועדה טרם דנו בדו"ח. "אני מתכנן לזמן את חברי הוועדה לישיבה בשבוע הבא כדי לדון בממצאי דו"ח המבקר".

מושבת? העירייה תשלם
במרחב הציבורי ובכיכרות בבאר־שבע הוקמו מזרקות ומיצגי מים שנועדו לשפר את חזות העיר. בשנת 2014 פרסמה העירייה מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקה והפעלת מתקני מים המשלבים מערכות חשמל ומים. תקופת ההתקשרות במכרז הנה ל־12 חודשים עם אופציה להארכת התקשרות נוספת, וההיקף הכספי של ההליך נאמד בעלות של 1.9 מיליון שקלים לשנה.

במכרז השתתפו שלוש חברות, כאשר אחת מהן זכתה במכרז ומשמשת בתפקיד זה נכון למועד הביקורת. המכרז כולל בתוכו עבודות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת. הקבלן מחויב לערוך טיפול יומי בכל מזרקה, גם כאשר מדובר במזרקות מושבתות, אולם על פי הביקורת, לא תמיד הדברים התנהלו על פי המכרז.

מהמכרז עולה כי בעת השבתת מזרקה, הקבלן יקבל תשלום יחסי בגין המזרקה המושבתת. הביקורת ביקשה לבחון האם בוצע קיזוז יחסי בתשלום לקבלן בגין מזרקות מושבתות. ממצאי הביקורת העלו כי העירייה העבירה תשלומים מלאים בגין מזרקות מושבתות.

מנהל אגף האחזקה הגיב לממצא זה וטען כי נושא קיזוז התשלומים למזרקות מושבתות נתון להחלטת האגף בהתאם לשיקולים מקצועיים שנלקחו בחשבון. לדבריו, בהתאם לחוזה, העירייה רשאית ולא חייבת לנכות את החלק היחסי. הביקורת הסכימה עם הטענה כי קיזוז התשלום לקבלן נתון לשיקול דעתו של האגף, אולם הוראות המכרז קובעות כי ניתן לקזז בגין מזרקות מושבתות באופן רוחבי.

הקדימו את זמנם
סעיף במכרז קובע כי במסגרת עבודות האחזקה וההפעלה יבצע הקבלן טיפול שוטף מדי יום בימים ראשון־שישי. הטיפול השוטף יכלול בדיקה ויזואלית של המתקנים וטיפול לפי הדרישות במפרט זה ולפי הצורך, בהתאם להנחיית המפקח (מטעם העירייה - י.ל). הביקורת לא הניחה את דעתה לנוכחות עובדי הקבלן באופן יום יומי. לדוגמה: במהלך סיור במזרקת "גן שפריר" (ליד בניין העירייה) שהתקיים ביום חמישי 17 בדצמבר 2015 נמצא כי הקבלן מילא יומן עבודה הנמצא בחדר המכונות של המזרקה, יומן העבודה היה מלא החל מחודש יולי 2015.

בדיקת הביקורת במהלך הסיור העלתה כי מילאו את יומן העבודה מבעוד מועד בגין יום 18 בדצמבר 2015. תגובת מנהל אגף האחזקה לממצאים שעלו בביקורת: "האגף מקבל את המלצת הביקורת שכן יש להקפיד על מילוי מדויק של יומני העבודה. אכן התגלתה טעות במילוי יומן העבודה ועל כך יזומן הקבלן ויוטל עליו קנס בהתאם למכרז".

לדעת הביקורת, בהתאם לנוהלי העבודה המקובלים בעירייה, על אגף האחזקה לחייב את הקבלן למלא יומני עבודה מפורטים, הכוללים את שם העובד, מספר השעות שבוצעו, פירוט העבודה שבוצעה ועוד. "אי קיומם של יומני עבודה מפורטים משאיר פתח לקבלנים לדווח שעות עבודה פיקטיביות", קובע המבקר.

"סיכון חיי אדם"

עוד עולה מדו"ח המבקר כי בניגוד לחוזה ההתקשרות הקובע שעל הקבלן להחזיק בהיתר עבודה תקף לעבודה עם חומרים מסוכנים, בדיקת הביקורת העלתה כי הקבלן אינו מחזיק בהיתר לעבודה עם חומרים מסוכנים.

לדעת הביקורת, בהתקשרות עם ספקים על אגף האחזקה לוודא כי הקבלן מגיש את כל המסמכים הנדרשים על פי החוזה. "לדרישה זו משנה תוקף", קובע המבקר ומתריע "שמדובר בהליך הכרוך בסיכון לחיי אדם, והעירייה אחראית במישרין ובעקיפין להשלכות של היעדר קיום של אישור זה במקרה של אסון".

מנהל אגף האחזקה הגיב לביקורת באשר לממצא זה וטען כי "לקבלן האחזקה אין היתר רעלים, מאחר שהשינוע של הכימיקלים אינו עולה על נפח של 25 ליטר. הנושא לא הוסדר באופן ברור במכרז וכעת ביקשתי להטמיע במכרז החדש שעתיד לצאת את ההגבלות והחוקים גם בנושא זה".

כאן מתגלים גם הבדלי גרסאות, כאשר מנהל מחלקת האחזקה הגיב לביקורת בניגוד לדבריו של מנהל האגף שנמסרו לביקורת, והצהיר כי "הקבלן אינו מחזיק בהיתר רעלים להובלת חומרים מסוכנים כפי שנדרש על פי חוק של המשרד להגנת הסביבה".

לדברי מנהל המחלקה, "ההסבר של מנהל האגף על כך שהקבלן אינו משנע מעל 25 ליטר אינו נכון, שכן ב־15 מזרקות יש מינימום מיכל כלור אחד ובחלק מהאתרים ישנם מיכלים של כלור בנפח של 100 ליטר בעקבות צריכות מוגברות".

תגובת מנהל המחלקה כי חיוני לשנע את הכימיקלים עם רשיון מתאים בלבד, מבלי לקחת סיכונים מיותרים לעובדים ולאזרחים, מקובלת על הביקורת, ובמכרז הבא יצטרכו בעירייה לתת את דעתם לסוגיה.

ליקויים לא מעטים נמצאו בדו"ח מבקר העירייה בעניין ניהול ואחזקת המזרקות, חלקם עלולים לסכן את הציבור. לדוגמה, הביקורת קיבלה לידיה בדיקת איכות המים לחמש מזרקות בלבד, בדיקות איכות המים שהתקבלו לא היו מלאות בגין כל אחד מימי העבודה בחודשים שנבדקו. כמו כן, לא צוין על גביהם מה הסיבה לאי ביצוע בדיקת איכות המים. "הבדיקות נועדו לזהות שינוי בערכי המים ולאתר מזהמים במים העלולים להוות סכנה בריאותית לציבור", קובע המבקר.

כמה זה עולה לנו?

המזרקה היקרה ביותר הוקמה ב"כיכר אליהו נאוי" מול תחנת רכבת 'מרכז' בעלות של כחמישה מיליון שקלים. המזרקה ב"כיכר יהדות בבל" ברחוב וינגייט נחשבת לזולה ביותר בעלות של כ־45 אלף שקלים.

דו"ח המבקר מאפשר הצצה לעלויות שהעירייה נדרשת לשלם עבור אחזקת המזרקות. מבדיקת נתוני הביצוע הכספי הרגיל לשנה בה בוצע הדו"ח עולה כי הוצאות העירייה הסתכמו בכארבעה מיליון שקלים, כולל עבודות קבלניות, חשמל ומים. נכון לשנת 2015 קיימים 36 מזרקות ומיצגי מים (מתוכם ארבע מזרקות שנמצאות בשלבי ביצוע), כאשר עלויות הקמת המזרקות משתנות בהתאם לגודל המזרקה והפריטים הכלולים בה.

המזרקה שעלות הקמתה הייתה היקרה ביותר, בסכום של כחמישה מיליון שקלים, ממוקמת ב"כיכר אליהו נאוי" במדרחוב מול תחנת רכבת 'מרכז'. אחריה לפי הסדר: "סיטי פארק" (צומת המשחררים - רגר) נאמדת בסכום של כ־4.3 מיליון שקלים, "גן שפריר" (ליד בניין העירייה) בעלות של כשלושה מיליון שקלים, "פארק היי־טק גב־ים" בעלות של כ־1.8 מיליון שקלים, מזרקת "הפסיפס כיכר התאומים" (יוהנה ז'בוטינסקי - חטיבה שמונה) בעלות של כ־1.8 מיליון שקלים ומזרקת "באר־אברהם" נאמדת בסכום של כ־1.5 מיליון שקלים. המזרקה ב"כיכר יהדות בבל" (רחוב וינגייט) נאמדת בעלות הנמוכה ביותר של כ־45 אלף שקלים.