עד כמה תושבי הרשויות המקומיות מודעים לקיומם של דו"חות מבקרי העיריות? האם העיריות מקפידות לדווח לציבור על ממצאי הביקורת מדי שנה בשנה, והאם הן פועלות על פי חוק חופש המידע המחייב אותן לפרסם באתר העירוני את ממצאי הדוחות השנתיים.
מבדיקה שערך באחרונה "ידיעות הנגב" עולה כי לא בכל הרשויות מקפידים על כך, ובחלק מהן כלל לא קיימים דו"חות מעודכנים מהשנים האחרונות.

אתר עיריית אופקים. עד 2014 | צילום מסך

מבקר עירייה מגיש דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה, דו"ח שנועד להעלות לדיון ליקויים שנמצאו על מנת לתקנם, להפיק לקחים ולמנוע את הישנותם. כמו כן, הביקורת חשובה לכל ארגון השואף להתייעל ולשפר את עבודתו.

יש לציין כי החל ממועד הנחת דו"ח מבקר העירייה על שולחן מועצת העירייה, הוא הופך לפומבי וניתן לקיים דיון ציבורי בממצאי הדו"ח על פעולות העירייה והגופים העירוניים המבוקרים. ואם לא די בכך, הדו"ח אמור להתפרסם באתר האינטרנט של העירייה וממצאיו חשופים לעיני הציבור.

איפה הדו"ח?
בישיבת ועדת ביקורת של עיריית אופקים שהתקיימה ב־16 ביוני, תהו חברי הוועדה ובראשם חבר המועצה ויו"ר הוועדה דוד פורטל, היכן דו"חות מבקר העירייה לשנים 2017-2016, שכן דו"ח המתייחס לשנת 2017 היה אמור להיות מונח על שולחן המועצה וועדת הביקורת.

אתר עיריית נתיבות. עד 2017 | צילום מסך

בחודש יוני, במהלך דיון של ועדת הביקורת, תהו חברי הוועדה היכן הדו"חות לשנים 2017-2016, ומדוע אין מפרסמים את דו"חות המבקר של שנים קודמות באתר העירוני. "לולא ביקורת אמיצה, מקצועית ועניינית, עיריית אופקים לא תתקדם ואף עלולה לחזור אחורה כפי שלצערנו כבר קרה בעבר", הדגישו החברים בוועדת ביקורת במהלך הדיון.

כשביקשנו לבדוק מול הרשות המקומית היכן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 שהיה אמור להיות מונח על שולחן המועצה, העירייה השיבה בתגובה כי "על פי פקודת העיריות, מעמדו של המבקר הינו עצמאי ואינו כפוף לראש הרשות. מעמד זה הכרחי לצורך תפקודו כמבקר פנים ברשות, שכן אי תלות של המבקר היא נשמת אפה של הביקורת הציבורית".

עוד נמסר מהעירייה כי "זמן קצר לפני סיום תפקידו של מבקר העירייה קרא לו ראש העירייה לשיחת בירור ובמסגרתה ביקש לבדוק מדוע לא קיבל לידיו את דו"חות 2017-2016. בשיחה זו הבהיר כי אין לראש העירייה סמכות להתערב בעבודתו והוסיף כי נמצא בתהליך כתיבת הדו"חות".

העירייה סיימה את תגובתה בכך כי "ראש העירייה סבר כי יש לאפשר למבקר שהות נוספת ובישיבה המועצה החליטה המליאה על הארכת כהונתו עד לסוף השנה למטרה זו בדיוק".

אתר עיריית ערד. עד 2017 | צילום מסך

בהמשך לתגובה של עיריית אופקים, פנינו למשרד הפנים וביקשנו את התייחסות המשרד לשאילתא לפיה ככל הנראה לא נערכו דו"חות שנתיים של מבקר עיריית אופקים לשנים 2017-2016. שבוע לאחר הגשת השאילתא למשרד הפנים התקבלה התגובה הבאה: "הנושא נמצא בבדיקה מול הרשות המקומית".

אז מי אחראי?
חבר המועצה דוד פורטל ציין כי פנה שוב לראש העירייה, איציק דנינו, בעניין פרסום דו"חות מבקר העירייה, וקיבל תשובה מהיועצת המשפטית של העירייה, רינת מסד־סמולניק, שכתבה בין היתר בתשובתה לפורטל: "בהקשר זה ברצוני לחדד כי התפקיד לדאוג לכך שמבקר העירייה יבצע את תפקידו מוטל בראש ובראשונה על חברי מועצת העירייה ולא על בעלי התפקידים בעירייה המבוקרים על ידי המבקר. למועצת העירייה, ולוועדה לענייני ביקורת בפרט, הסמכות לדרוש מהמבקר לחקור, להמציא דו"חות ובעת הצורך גם להעבירו מתפקידו".

בהמשך כותבת היועצת המשפטית: "אוסיף כי דווקא ראש העירייה, מנכ"ל העירייה והיועץ המשפטי, ניסו לא אחת, במהלך הקדנציה הקודמת של מליאת מועצת העירייה, לכנס את הוועדה לענייני ביקורת, אלא שזו לא התכנסה חרף ניסיונות אלו. יתרה מכך, עיריית אופקים אינה חוששת מביקורת, והיא משוכנעת שלו היתה נעשית ביקורת היו מוצאים כי בעלי התפקידים פעלו כראוי וכנדרש, ולראייה בדו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה, נמצא שעיריית אופקים היא היחידה מתוך 90 רשויות שפעלה כנדרש בהליך מכרז לשירותי הנהלת החשבונות".

מי מעדכן?
מבדיקה באתר של עיריית אופקים עולה כי בימים האחרונים החלו להופיע דו"חות מבקר העירייה עד לשנת 2014, לצד דו"חות של משרד הפנים. משנת 2014 והלאה כלל לא קיימים דו"חות לעיון הציבור, כפי הנדרש מכל רשות ורשות.

אתר עיריית דימונה. עד 2015 | צילום מסך

מבדיקה שערכנו באתר של עיריית דימונה עולה כי קיימים דו"חות מבקר העירייה עד לשנת 2015. באתר של עיריית באר־שבע קיימים דו"חות עד לשנת 2017, כמתבקש על פי החוק. גם באתר של עיריית ערד מופיעים דו"חות המבקר עד לשנת 2017, וכך גם באתר של עיריית נתיבות.

אתר עיריית באר־שבע. עד 2017 | צילום מסך

מעיריית דימונה נמסר בתגובה: "בשנת 2016 לא היה לעיריית דימונה מבקר. המבקר יצא לפנסיה בתחילת 2016 ומי שנבחרה במקומו, לאחר מכרז ותהליך ארוך, נפסלה על ידי הגורמים המקצועיים בשל ניגוד עניינים. דו"חות 2018-2017 מוכנים, למעט תיקונים קטנים. עם סיום התיקונים יועלו דו"חות אלו לאתר העירייה".